Data Protection Policy

Swisslog, Member of the KUKA Group

Pre účely spracovania otázok a správ Vás žiadame o poskytnutie osobných údajov.
Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Zaobchádzanie s poskytnutými údajmi a ich používanie preto prebieha s patričnou starostlivosťou a len pre účely spracovania Vašej žiadosti. Údaje zaznamenávame výlučne v potrebnom rozsahu, v súlade s nemeckými zákonmi o ochrane a bezpečnosti údajov a len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.

Bezpečnosť

Internetová stránka spoločnosti KUKA AG je chránená technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami, aby sa zabránilo strate, manipulácii, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Napriek používaniu priemyselného štandardu SSL (Secure Sockets Layer) na zašifrovanie internetovej stránky nie je možné zaručiť kompletnú ochranu proti všetkým možným udalostiam.

 Sprostredkovanie osobných údajov

Bez Vášho výslovného súhlasu nie sú tretím stranám poskytované žiadne osobné údaje. Prenos na orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní a súdy prebieha len v rámci zákonných povinností. Naši pracovníci sú okrem toho viazaní mlčanlivosťou a s osobnými údajmi sú povinní zaobchádzať dôverne.
Za tretie strany sa v tejto súvislosti nepovažujú spoločnosti patriace do skupiny KUKA, ktoré sú prepojené so spoločnosťou KUKA AG, ako aj poskytovatelia služieb, ktorí sú na základe zmlúv s našou spoločnosťou poverení spracovaním údajov.

Získavanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Pri návšteve našej internetovej stránky sa vykonáva získavanie, ukladanie alebo prenos osobných údajov. Medzi takéto údaje patria:

  • Dátum a návšteva URL, na ktorej sa návštevník nachádza
  • URL, ktorú návštevník navštívil bezprostredne predtým
  • IP adresa a doména, z ktorej prebieha prístup
  • Použitý prehliadač
  • Použitý operačný systém
  • Technické informácie o návšteve (metóda http, verzia http, stavový kód http, dĺžka prenesených dát)

Používanie súborov cookies

Spoločnosť KUKA AG používa súbory cookies pre zvýšenie atraktivity a komfortu používania internetového obsahu pre užívateľov. Súbory cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača, pričom neobsahujú žiadne vírusy a nepredstavujú žiadne riziko vzniku škôd. Na našej internetovej stránke sa používajú tzv. „session cookies“. Tieto súbory cookies sledujú správanie užívateľa počas jednej relácie. Pri zatvorení a opätovnom otvorení prehliadača sa spustí nová relácia užívateľa s novým cookie ID. Okrem toho sa používajú tzv. „global cookies“, ktoré merajú využívanie internetovej stránky a jej užívateľov identifikujú aj po ukončení relácie. Súbor cookie sa po ukončení relácie nevymaže, ale nahradí sa až po jednom roku.
Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušnými nastaveniami prehliadača. Z dôvodu obmedzenia funkčnosti našej internetovej stránky Vám však takýto krok neodporúčame.

Sociálne médiá

Spoločnosť KUKA AG je okrem našej internetovej stránky takisto prítomná aj na rôznych sociálnych médiách. Účel a rozsah získavania údajov a ustanovenia týkajúce sa využívania Vašich údajov príslušnou platformou sú uvedené v ustanoveniach príslušného prevádzkovateľa týkajúcich sa ochrany údajov.

Vložené obsahy

Na našej internetovej stránke používame videá od spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri vyvolaní stránky s obsahom od YouTube sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti YouTube, pričom obsah sa formou hlásenia odoslaného do Vášho prehliadača zobrazí na internetovej stránke. Takto sa server spoločnosti YouTube oboznámi s tým, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili.

Ak našu internetovú stránku používate v inom ako nemeckom alebo anglickom jazyku, tak je možné, že budú prítomné aj vložené videá od iných poskytovateľov. V čínskom jazykovom priestore využívame videá od spoločnosti Youku. V každom prípade sa snažíme dosiahnutie rovnakej úrovne ochrany údajov ako v prípade nemeckej resp. anglickej verzie stránky. Bližšie informácie týkajúce sa získavania a využívania údajov v špecifických jazykových verziách Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

Internetová reklama

Reklamu Vám zobrazujeme nielen na našej vlastnej internetovej stránke, ale aj na iných stránkach. Umožňujú to informácie, ktoré nám poskytujete pri návšteve našich internetových stránok a pri využívaní našich obsahov a služieb. Tieto informácie sú zaznamenávané pomocou súborov cookies. Po návšteve internetovej stránky spoločnosti KUKA sa Vám tak môže na iných internetových stránkach zobraziť reklama spoločnosti KUKA, napríklad vo forme bannerov.
Vaše aktivity na iných stránkach nebudú pri zobrazovaní reklamy spájané s Vašou identitou. Poskytovateľom reklamných služieb alebo iným tretím stranám, ktoré prezentujú našu reklamu, neposkytujeme žiadne osobné údaje. Poskytovatelia reklamných služieb alebo iné tretie strany (reklamné siete, ad servingové spoločnosti a iní nimi poverení poskytovatelia služieb) však môžu vychádzať z toho, že užívatelia, ktorí klikajú alebo reagujú na reklamy alebo obsah, patria k skupine osôb, ktorá je cieľom príslušných reklám alebo obsahu.

Nadviazanie kontaktu

Newsletter

Na našej internetovej stránke sa môžete zaregistrovať pre odoberanie newslettera. V takomto prípade je nutné uviesť Vašu e-mailovú adresu. Vaša e-mailová adresa bude použitá výhradne na odosielanie newslettera. Z odoberania newslettera sa môžete kedykoľvek znovu odhlásiť. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné.

E-mail a formuláre

Ak vyplníte formulár na našej internetovej stránke alebo nás kontaktujete e-mailom, tak Vami poskytnuté údaje budú použité výhradne na spracovanie Vašej otázky a vždy sa s nimi bude zaobchádzať dôverne.

Odkazy na internetové stránky tretích strán

Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na externé internetové stránky. Spoločnosť KUKA AG sa v čase zverejnenia odkazu presvedčila o tom, že prepojené stránky nezobrazujú nelegálny obsah. Spoločnosť KUKA AG však nemôže garantovať priebežnú kontrolu a nemá žiadny vplyv na obsahy prepojených stránok. Po zverejnení odkazu preto neručíme za obsah príslušnej stránky.

Právo na informácie a právo na odvolanie

Spoločnosť KUKA AG je na vyžiadanie povinná príslušnému užívateľovi poskytnúť informácie o uložených osobných údajoch. Ak sú prítomné nesprávne údaje alebo ak užívateľ vyžaduje zablokovanie alebo vymazanie údajov, tak spoločnosť KUKA AG vykoná po príslušnom písomnom upovedomení potrebné kroky. Vymazanie Vašich osobných údajov sa vykoná po odvolaní Vášho súhlasu s ukladaním takýchto údajov. Súhlas môžete s účinkom pre budúcnosť odvolať kedykoľvek.

Kontaktná osoba

V prípade otázok týkajúcich sa dizajnu alebo funkcií internetovej stránky sa obráťte na:

webmaster@kuka.com

Výhrada

Prehlásenie spoločnosti KUKA AG o ochrane údajov si možno kedykoľvek uložiť alebo vytlačiť. Spoločnosť KUKA AG si však vyhradzuje právo na to, aby mohla v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov kedykoľvek prispôsobiť prehlásenie o ochrane údajov s cieľom zohľadnenia neustáleho vývoja internetovej stránky.

Nastavenia súborov cookies OK

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies