Global Versions
เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:
  • ภาษาไทย / Thai

เวลาในการอ่าน: 3 นาที
ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ คืออะไร และทำงานอย่างไร มาเรียนรู้ไปพร้อมกัน
Warehouse Automation Image

 

เมื่อธุรกิจเติบโตและขยายตัวมากขึ้น

ผู้ประกอบการมักจะประสบปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้ามีไม่เพียงพอสำหรับความต้องการ ธุรกิจขาดแคลนแรงงาน หรือแรงงานไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ รวมถึงในบางครั้งแรงงานประมาทและบกพร่องทำให้เกิดปัญหาตามมาในหลายด้าน จึงเป็นสาเหตุที่ต้องนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นคลังสินค้าอัตโนมัติ(Automated Warehouse)

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation)

เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าที่ครอบคลุมหลายส่วนตั้งแต่การป้อนข้อมูลพื้นฐานอัตโนมัติ การรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า รวมถึงการเตรียมสินค้าเพื่อรอการจัดส่งสินค้า โดยผู้ประกอบการจะต้องหาช่องโหว่ในการทำงานว่ากลุ่มไหนที่มีการทำงานแบบซ้ำซ้อน ใช้เวลามาก และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาทดแทนระบบเดิม
ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ในหลายมิติ เช่น งานเบิกจ่าย งานคัดแยกประเภท งานบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้า งานขนถ่ายสินค้า งานเคลื่อนย้ายสินค้า งานบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้าไปแทนที่ หรือเข้าไปช่วยพัฒนาระบบที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานในระบบคลังสินค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติได้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ด้านกระบวนการทำงาน(Process Automation) และด้านศักยภาพ(Physical Automation)
ด้านกระบวนการทำงาน (Process Automation) คือ ยกระบบการทำงานเดิมเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถ ติดตาม หรือดูข้อมูลย้อนหลังได้ กลุ่มงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทน เช่น
งานบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวสินค้า การบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าอยู่ตลอด ด้วยป้ายบาร์โค้ด ชั้นวางบาร์โค้ด และอุปกรณ์อ่านจะช่วยลดเวลาทำงาน และเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล
งานบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ และกำลังคน โดยใช้ WMS เข้ามาบริหารจัดการแทนการจดบันทึกแบบดั้งเดิม ทำให้ติดตามงาน สินค้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็ว ความแม่นยำ และความปลอดภัย
ด้านศักยภาพ (Physical Automation) เป็นการใช้อุปกรณ์ และกลไกต่าง ๆ ที่เป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย กลุ่มงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทน เช่น
งานเบิกจ่าย เปลี่ยนระบบเบิกจ่ายเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ชั้นวางแบบปรับเปลี่ยนได้ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ช่วยให้เบิกจ่ายรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
งานขนย้ายสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง ช่วยเพิ่มพื้นที่และปริมาณการจัดเก็บ และได้รับความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
งานเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดต่าง ๆ เป็นการใช้สายพานอัตโนมัติเพื่อลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายของ หรือพาหนะไร้คนขับ ช่วยลดการพึ่งพาแรงงานคนได้มาก
การเปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดาให้เป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติสร้างจุดเปลี่ยนให้กับหลายธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงขยับขยายสายผลิตภัณฑ์และขอบเขตการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามสมควร เพราะคลังสินค้าแต่ละประเภทมีลักษณะงาน ความจำเป็น และงบประมาณที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถทดแทนได้ด้วยหุ่นยนต์เสมอไป หากเลือกใช้ให้เหมาะสม ก็จะช่วยต่อยอดและขยายธุรกิจได้อย่างดีทีเดียว

ค้นหาแท็กทั้งหมด
White Paper Case Study Robotics Design and Planning Video Vertical Farming Light Goods Customer Service and Maintenance Micro Fulfillment Future Logistics Software Pallet Automation Sustainability Vlogs E-Grocery Smart Cities AutoStore
บทความถัดไป
Swisslog Mixed case palletizing for store replenishment
Food & Beverage Jens Heitzmann 10 กรกฎาคม 2567
Revolutionize store replenishment with automated mixed case palletizing

Discover how fully automated mixed case palletizing and ACPaQ technology reduces manual handling, minimizes errors, and streamlines store replenishment.

คุณอาจสนใจบทความนี้