Global Versions

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Kenneth Hayer is Vice President of Customer Solutions for Swisslog America’s Consumer Goods Business Unit. Kenneth has more than 35 years’ experience designing automated warehouse solutions, operations management, distribution logistics, supply chain optimization and business process improvement.  
Kenneth Hayer
Kenneth Hayer
Vice President Customer Solutions, Swisslog Americas

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้