Global Versions

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

SynQ : โมดูลาร์ระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับการออกแบบที่เหมาะสมต่อกระบวนการโลจิสติกส์

คุณต้องการซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่มีความพร้อมสำหรับอนาคตที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นกับคลังสินค้าของคุณหรือไม่ ระบบจัดการคลังสินค้าของ Swisslog – SynQ นั้น ครอบคลุมทุกความคิดวิธีการที่หลากหลายและสัมพันธ์กันกับห่วงโซ่อุปทานขององค์กรของคุณที่ปรับให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0


เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้